นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
3 3
6 6
6 6
Days
0 0
3 3
Hours
2 2
7 7
Minutes
3 3
0 0
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today6
Yesterday4
This week18
This month127
Thursday, 19 May 2022 11:57

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online

 

 
 
 

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มดังนี้

๑.      รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยายระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบบรรยายระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบบรรยายระดับชาติ

๒.     รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ประกอบด้วย ๓ รางวัล

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีมาก แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดี แบบโปสเตอร์ระดับชาติ

๓.     รางวัลการประกวดน้ำพริกลงเรือ (ตำรับวังสวนสุนันทา)

 

******หมายเหตุ  ทุกรางวัลจะได้รับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University