นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
3 3
6 6
6 6
Days
0 0
4 4
Hours
3 3
9 9
Minutes
3 3
6 6
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today7
Yesterday4
This week19
This month128
Thursday, 19 May 2022 13:09

Who Is Online

Guests : 4 guests online Members : No members online

 

 
 
 

รูปแบบการจัดการประชุม

         ๑. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ

         ๒. การเสวนาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

         ๓. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบOral Presentation ภาคภาษาไทย (ระดับชาติ) เวลาในการนำเสนอ ๑๕ นาที                และซักถาม ๕ นาที

         ๔. การนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบPoster Presentation (ระดับชาติ) (ขนาดโปสเตอร์ ๘๐ x๑๒๐ ซม.)

         ๕. การแสดงและสาธิตผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ สาธิตงานฝีมือ ต่างๆ เช่น เครื่องแขวน งานดอกไม้ใบตอง การจัด                    ดอกไม้สด การทำขนมชาววัง การทำงานฝีมือเย็บปักถักร้อย งานหัตถกรรม และงานแกะสลักต่างๆ

         ๖. นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

         ๗. การแข่งขันการประกอบอาหาร “น้ำพริกลงเรือ” (ตำหรับวังสวนสุนันทา)

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับ

          ๑. เอกสาร (แผ่น CD-ROM) การประชุมวิชาการ (Proceedings)

          ๒. ใบวุฒิบัตรสำหรับผู้ที่นำเสนอผลงานวิชาการ

          ๓. ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชากร

          ๔. คูปองอาหาร+อาหารว่าง

          ๕. กระเป๋าเอกสาร

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University