นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
2 2
3 3
6 6
6 6
Days
0 0
4 4
Hours
3 3
4 4
Minutes
5 5
2 2
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today7
Yesterday4
This week19
This month128
Thursday, 19 May 2022 13:04

Who Is Online

Guests : 3 guests online Members : No members online

 

 
 
 

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลดสถานะการชำระเงิน
บทความบทความปรับแก้ใบโอน
1ปากเปล่าตำหรับอาหารไทยสู่ครัวโลก
      Author : Mr.อนุพันธ์ สุทธิมาร
คหกรรมYesYesNoYes
2ปากเปล่าการพยากรณ์การซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยวิธีกฏความสัมพันธ์
      Author : Assist. Prof.นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
ยกระดับผลิตภัณฑ์YesYesNoYes
3ปากเปล่าแนวทางการจัดการวัดไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      Author : ดร. วีระ วีระโสภณ
ศิลปวัฒนธรรมYesNoNo
4ปากเปล่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการประกาศใช้นโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในประเทศไทย
      Author : Assist. Prof. Dr.กฤษฎา สังขมณี
เศรษฐกิจพอเพียงYesYesNoYes
5ปากเปล่าการเปรียบเทียบการเรียนรู้และเจตคติของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาระหว่างความรู้ด้านการสอนและเนื้อหากับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียน
      Author : Assoc. Prof.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
YesNoNo
6ปากเปล่าแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษา การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวด
      Author : Missชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล
YesYesYesYes
7ปากเปล่าการศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : Missอภิญญา วิเศษสิงห์ วิเศษสิงห์
บริหารการศึกษาYesYesNoYes
8ปากเปล่าการเพิ่มศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
      Author : Assist. Prof.จง บุุญประชา
ศิลปวัฒนธรรมYesNoNo
11ปากเปล่าทัศนคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อละครชุดฮอร์โมนวัยว้าวุ่น
      Author : Mrs.สิริพร มีนะนันทน์
การสร้างความเข้มแข็งNoNoNo
15ปากเปล่าผลของสารสกัดพืชสุมนไพรต่อการยั้บยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Escherichia coli Staphylococcus aureus และ Salmonella Typhimurium
      Author : กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร สิทธิ์เหล่าถาวร
เพื่อสุขภาพYesNoNo
18โปสเตอร์ตำรับมาตรฐานอาหารท้องถิ่นอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
      Author : Missสินีเนตร รักษา
ตำรับอาหารจากภูมิปัญญาYesYesYesYes
19ปากเปล่าความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อ.ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล
บริหารการศึกษาYesYesNo
20ปากเปล่าทักษะการใช้ภาษาและสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
      Author : Missอ.กณิกนันท์ โภชฌงค์
บริหารการศึกษาNoNoNo
21ปากเปล่าการสื่อความหมายของภาษาจีนที่ใช้ในงานบุญประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน กรณีศึกษาพื้นที่เยาวราช
      Author : ฤดี เอียมเรืองพร
ศิลปวัฒนธรรมNoNoNo
22ปากเปล่าการสร้างสื่อเพื่อการส่งเสริม “อาหารไทย”
      Author : Missสุภาภรณ์ วิมลชัยฤกษ์
ยกระดับผลิตภัณฑ์NoNoNo
25ปากเปล่าความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
      Author : Missประดิษฐา ลิขิตพัฒนะกุล
บริหารการศึกษาYesNoNo
26ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า2
      Author : Mr.บัณฑิต ผังนิรันดร์
ที่อยู่อาศัยNoNoNo
27ปากเปล่าอิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาด และการจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทย
      Author : Mr.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์
อื่นๆNoNoNo
28ปากเปล่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : Mr.Tanawat Srisiriwat
บริหารการศึกษาYesYesNo
29ปากเปล่าศึกษาการละลายของออกซิเจนในน้ำเมื่อใช้รูปแบบของท่อเติมอากาศที่มีรูปร่างต่างกัน
      Author : Dr.วิชาญ เลิศลพ
ที่อยู่อาศัยNoNoNo
30-การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาเลือกรูปแบบการดำเนินโครงการ
      Author : ปริณัฐ แซ่หวุ่น
NoNoNo
31ปากเปล่าการใช้ระบบธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคาร
      Author : Mrs.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา
อื่นๆYesYesNoYes
32โปสเตอร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอรสคั่วกลิ้ง
      Author : Assist. Prof.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
เพื่อสุขภาพYesYesNo
33ปากเปล่าความคิดเห็นและบทบาทของมัคคุเทศก์ไทยเกี่ยวกับการนำเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก
      Author : Assist. Prof.ฉันทัช วรรณถนอม
วัฒนธรรมYesNoNo
34ปากเปล่ารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
      Author : บรรพต พรประเสริฐ
เศรษฐกิจพอเพียงYesNoNoYes
35ปากเปล่าความต้องการของผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : ญาลดา พรประเสริฐ
การสร้างความเข้มแข็งYesYesNoYes
36ปากเปล่าการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนในประเทศไทย
      Author : Dr.พิบูล ไวจิตรกรรม
ศิลปวัฒนธรรมYesYesNo
37ปากเปล่าความสุขในชีวิตของมารดาวัยรุ่นในระยะหลังคลอดในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
      Author : Mrs.เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ
การสร้างความเข้มแข็งYesYesNoYes
38ปากเปล่านวัตกรรมการสื่อสารทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
      Author : Mr.ปิติมนัส บรรลือ
การสร้างความเข้มแข็งNoNoNo
39ปากเปล่าทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
      Author : Assoc. Prof.รองศาสตรจารย์มีนา เชาวลิต
การสร้างความเข้มแข็งNoYesNoYes
40ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Mr.นายชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม
อื่นๆYesYesNoYes
41ปากเปล่าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข
      Author : Dr.สาริสา ปิ่นคำ
อื่นๆYesYesYesYes
42ปากเปล่า) ผลของแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการรับรู้ความสามารถตนเองในการเสริมสร้างสุขภาพของสตรีเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม
      Author : มลฤดี โพธิ์จารย์
อื่นๆYesNoNo
43ปากเปล่าผลของโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของนักเรียน วัยแรกรุ่นต่อการป้องกันปัญหาทางเพศ
      Author : Mrs.จิระประภา ศรีสารคาม ไกรทอง
อื่นๆYesNoNo
44ปากเปล่าผลของการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนเขตดุสิต
      Author : Mrs.วิภากร สอนสนาม
อื่นๆYesNoNo
45โปสเตอร์การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษากับการสอนแบบปกติ
      Author : Missอุษา เผือกนาง
อื่นๆYesNoNo
47ปากเปล่าการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากองค์ประกอบ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Evaluation of Greenhouse Gas Emission in Office of the Dean, Faculty of Science and Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
      Author : ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
อื่นๆYesNoNoYes
48ปากเปล่าการออกแบบของที่ระลึกของจังหวัดสมุทรสงครามจากเศษถ่านไม้โกงกาง
      Author : Mr.ธนัฐพงศ์ ไพรวันรัตน์
ยกระดับผลิตภัณฑ์YesYesYesYes
49ปากเปล่าการศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการนำชมพระบรมมหาราชวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยใช้คลังข้อมูล
      Author : Missดนยา ด่านสวัสดิ์
อื่นๆYesYesYesYes
50ปากเปล่าโมเดลแก้ปัญหาผู้สอนขาดความรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนจากคุณสมบัติของผู้ทำอาหาร
      Author : Missสุวิมล คุปติวุฒิ
อื่นๆYesNoNoYes
51ปากเปล่าการใช้แหล่งสารสนเทศในการประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์รัตนาวดี เถกิงสุขวัฒนา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารการศึกษาNoNoNo
53ปากเปล่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิชศิลปะบทเรียนการวาดภาพตามแนวคิดทฤษฎีไตร-องศะ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ภาวิณี โสระเวช (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปวัฒนธรรมNoNoNo
54ปากเปล่าการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุของผู้ได้รับค่าจ้างแรงงาน ที่อาศัยอยู่ในเขตดุสิต : ศึกษากรณีผู้ทำงานที่อยู่ในวัย 30-60 ปี
      Author : Mrs.รัศมี รัตนอุบล รัตนอุบล
อื่นๆYesYesYesYes
56ปากเปล่าJapanese Language Abilities and Employment Opportunities in Japanese Firmsความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นกับโอกาสการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
      Author : Mrs.เปรมวดี ณ นครพนม
อื่นๆYesYesYesYes
57ปากเปล่าการสร้างแผนเผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์ “รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้”เพื่อสนับสนุนการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาด้วยเว็บโอเมตริกซ์
      Author : อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆNoNoNo
58ปากเปล่าการศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : Missวาริยา พุทธปฎิโมกข์
อื่นๆYesYesNoYes
59ปากเปล่าบทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
      Author : MissVilasinee Jintalikhitdee
อื่นๆYesYesYesYes
60-การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีโปรแกรมตกแต่งภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
      Author : Missศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง
อื่นๆYesYesNoYes
61ปากเปล่ากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
      Author : Missไพลิน กลิ่นเกษร
ศิลปวัฒนธรรมYesYesYesYes
62ปากเปล่าการพัฒนาการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทวินามลบ-ลินเลย์และการประยุกต์
      Author : ทวีป พรหมอยู่ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesYesYesYes
64ปากเปล่าะบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
      Author : Mr.ธวัฒน์ชัย ศิลังค์ประชา ศิลังค์ประชา
บริหารการศึกษาYesNoNo
66ปากเปล่าการศึกษาความพร้อมของพนักงานแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System)
      Author : วราภรณ์ สารอินมุูล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesYesYesYes
67-กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียนตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
      Author : มณิศา วศินารมณ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆNoNoNo
69ปากเปล่าโมเดลประเมินภาระงานตามความเชี่ยวขาญ
      Author : Missสุวิมล คุปติวุฒิ
อื่นๆYesNoNo
70ปากเปล่าจิตรกรรมฝาผนังกับลักษณะเฉพาะของการ์ตูนช่อง: จิตรกรรมภายในอุโบสถวัดสุวรรณาราม
      Author : Mr.เอกพงศ์ อินเกื้อ
ศิลปวัฒนธรรมYesNoNoYes
71ปากเปล่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของลูกค้าบนเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจค้าปลีก
      Author : สุพัตรา กาญจโนภาส (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆNoNoNo
72ปากเปล่าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : Assist. Prof. Dr.จันทนา กาญจน์กมล
การเชื่อมโยงสินค้าYesYesNo
73ปากเปล่าศิลปะภาพพิมพ์เพื่อการพัฒนาเด็กพิการสู่งานอาชีพ
      Author : ธานินทร์ ตันตระกูล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesNoNo
74ปากเปล่าเอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทาที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทสารคดี กรณีศึกษาเรื่อง ชีวิตในวัง ของ ม.ล. เนื่อง นิลรัตน์
      Author : Mrs.ภัทริยา ศรีสุข
คหกรรมศาสตร์ศึกษาYesYesYesYes
75ปากเปล่าความตรงต่อเวลาของขบวนรถไฟชานเมืองจากกรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
      Author : Mr.Jatturong Ploenhad
อื่นๆYesYesYesYes
76ปากเปล่า อุตสาหรรมแอนิเมชั่นในประเทศเมียนมาร์และโอกาสด้านการตลาด
      Author : ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesYesNo
80ปากเปล่าการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้จิตรกรรมชุดศิลปะไทย ไตร-องศะสู่อาเซียน
      Author : ยศนันท์ แย้มเมือง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปวัฒนธรรมYesNoNo
81ปากเปล่าทุทุนทางสังคมมีผลต่อการท่องเที่ยว ในตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      Author : ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesYesNoYes
82ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนเสริมสร้างสันติสุข ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
      Author : นางรุจน์จาลักษณ์รายา คณานุรักษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesNoNo
83ปากเปล่าพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน : กรณีท่าน้ำสามเสนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : Mrs.บุณยาพร ภู่ทอง
การสร้างความเข้มแข็งYesYesNoYes
84ปากเปล่ากลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน
      Author : วิริยา บุญมาเลิศ
การสร้างความเข้มแข็งYesYesNoYes
85ปากเปล่าการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร : ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ชมภูนุช หุ่นนาค (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ยกระดับผลิตภัณฑ์YesNoNo
86ปากเปล่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ สุกใส
อื่นๆYesNoNo
87ปากเปล่าหุ่นกระบอกบ้านคุณศิริรัตน์ ปานเสน
      Author : อรวัฒนา เนียมอุทัย
ศิลปะประดิษฐ์YesNoNo
90ปากเปล่าการศึกษาการพัฒนาและความสำคัญในการออกแบบสื่อเชิงภาพและ วิดีโอ ที่มีต่อสังคมและชุมชน
      Author : Mr.นายต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
การสร้างความเข้มแข็งYesYesYesYes
91ปากเปล่าการพัฒนาเคลือบเซลาดอนเทียมจากเศษแก้ว
      Author : Dr.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
เทคโนโลยีครัวเรือนYesYesNoYes
93ปากเปล่าการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการที่เป็นเลิศในการสืบสวนเพื่อการปราบปราม
      Author : พ.ต.อ.สมศักดิ์ หน่องพงษ์
อื่นๆYesNoNo
94ปากเปล่าการออกแบบเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ณ บางลำพู
      Author : MissDuangrat Danthainum
ศิลปวัฒนธรรมYesNoNo
95-การออกแบบคู่มือท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีนสำหรับเด็ก
      Author : จิติมา เสือทอง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปวัฒนธรรมYesNoNo
97ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มอาหาร เครื่องดื่มและไอศกรีม
      Author : ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
การสร้างความเข้มแข็งYesYesNoYes
98ปากเปล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก
      Author : MissBoonsri Lertviriyachit
โภชนาการYesYesNo
99-การเมืองภาคประชาชน
      Author : บารมีบุญ แสงจันทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆNoNoNo
100ปากเปล่าการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      Author : Mrs.กวิสรา เทพศาสตรา
บริหารการศึกษาYesNoNo
101ปากเปล่าประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน ในรายวิชา RTL 3404 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในภาคการศึกษา 2/2557
      Author : เอกณรงค์ วรสีหะ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesNoNoYes
102โปสเตอร์การออกแบบและการสร้างเครื่องพ่นก๊าซโอโซน แบบปรับปริมาณความเข้มข้นของก๊าซโอโซนได้ โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนความเข้มสนามไฟฟ้า
      Author : ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว
อื่นๆYesYesNo
103ปากเปล่าพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เทคโนโลยีครัวเรือนYesYesNoYes
104ปากเปล่าการศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคาดหวังของสถานประกอบการ
      Author : เปรมใจ เอื้อจิตร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
บริหารการศึกษาNoNoNo
105-แนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเมือง: ศึกษากรณีชุมชนเมืองในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
      Author : Mr.สันต์ชัย รัตนะขวัญ
อื่นๆYesNoYes
106ปากเปล่าการศึกษาสาเหตุการลาออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ
      Author : Missสุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
อื่นๆYesYesYesYes
108ปากเปล่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโอ่งยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์: เอกลักษณ์และการตลาด Pottery Products on Creative Economy Era: Uniqueness and Marketing
      Author : ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
ศิลปวัฒนธรรมYesNoNo
109ปากเปล่าการบริหารจัดการธุรกิจรับจัดทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ลัดดา หิรัญยวา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesYesNoYes
110ปากเปล่าวิจัยการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของเยาวชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : กนกวรรณ แก้วประเสริฐ แก้วประเสริฐ
NoNoNo
111ปากเปล่าความรู้และทัศนคติและความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : จิรญา โพธิเวชเทวัญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
NoNoNo
112ปากเปล่าแรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวิไล ชยางกูร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesNoNoYes
113ปากเปล่ากลยุทธ์การจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : พัชราภรณ์ เลขยันต์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
การสร้างความเข้มแข็งYesNoNoYes
114ปากเปล่าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการเลือกซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : anuch nampinyo
อื่นๆYesYesNo
115ปากเปล่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : วรรณวิมล เมฆวิมลกิ่งแก้ว (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
โภชนาการYesYesNo
116ปากเปล่าความหลากชนิดและความชุกชุมของนกบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : Assist. Prof.Nitinarth Charoenpokaraj
อื่นๆYesYesNo
117ปากเปล่าปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาชญากรรมที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนแออัด
      Author : Assist. Prof.วินัย หมั่นคติธรรม
ที่อยู่อาศัยNoNoNo
118ปากเปล่าการศึกษาปัจจัยทางกายภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัย กรณีศึกษา : พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : Assist. Prof.วินัย หมั่นคติธรรม
ที่อยู่อาศัยNoNoNo
119โปสเตอร์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวไร่ภาคตะวันตกของไทย
      Author : MissNichakorn Pathumrangsan
อื่นๆYesYesYesYes
120ปากเปล่าศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
      Author : นายปรเมษฐ์ แสงอ่อน (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
อื่นๆYesNoNo
121ปากเปล่าการพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
      Author : Missนลิน สีมะเสถียรโสภณ
อื่นๆYesYesNo
122ปากเปล่าการสื่อความหมายในเพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ปณิธาน บรรณาธรรม
ศิลปวัฒนธรรมYesYesNo
124-แนวทางการสร้างสรรค์ท่ารำสำหรับเพลงเสมอตามสภาพของตัวละคร
      Author : รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
NoNoNoYes
125ปากเปล่าการมีส่วนร่วมและแนวทางการลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรสวนส้มโอจากการใช้สารเคมีในการ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
เทคโนโลยีครัวเรือนYesNoNo
126ปากเปล่าการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการพ่อค้าเร่ตลาดนัด
      Author : Assist. Prof.อัจฉรียา โชติกลาง
การสร้างความเข้มแข็งYesYesYesYes
127ปากเปล่านโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
      Author : Missนางชฎาพร โพคัยสวรรค์
อื่นๆYesYesYesYes
128-การรับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดระนองของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรปและสแกนดิเนเวีย
      Author : Missวิภาณี แม้นอินทร์
YesYesNo
129ปากเปล่าการศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา
      Author : Missสุธา พงศ์ถาวรภิญโญ
อื่นๆNoNoNo
130ปากเปล่าทองม้วนผสมชะครามแห้ง
      Author : ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจิญ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
คหกรรมYesNoNo
131ปากเปล่าปรากฏการณ์ใหม่ทางสังคมและวัฒนธรรมกับการประกอบอาชีพละครรำไทย ประจำเทวสถานศาลหลักเมืองและศาลท้าวมหาพรหมแยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
      Author : รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปวัฒนธรรมYesNoNo
132ปากเปล่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไท-ยวนในจังหวัดราชบุรี
      Author : นางสาววรรณา โชคบรรดาลสุข
ออกแบบสิ่งทอYesNoYesYes

จำนวนทั้งหมด   108   เรื่อง

 

จัดโดย :  เจ้าภาพร่วม :        
Suan Sunandha Rajabhat University