นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
9 9
5 5
Days
0 0
4 4
Hours
1 1
7 7
Minutes
1 1
1 1
Seconds

เข้าสู่ระบบ

poster

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today2
Yesterday9
This week30
This month184
Thursday, 19 May 2022 12:47

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online

Articles

ผลการพิจารณาบทความ

ผลการพิจารณาบทความ

(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน)

คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรด

๑. ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (หากมีการแก้ไขชื่อเรื่อง โปรดแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบทาง email อีกครั้ง เพื่อจะได้แก้ใขข้อมูลให้ถูกต้อง)

 

๒. ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตรวจสอบคำผิด การเว้นวรรคตอน ให้ถูกต้อง และตรวจทานเอกสารอ้างอิง ให้ตรงตามระบบ APA เรียงตามตัวอักษร และให้มีเฉพาะที่ปรากฎในบทความฉบับนี้เท่านั้น เพราะงานวิจัยของท่านจะ online ในเว็บไซต์ สามารถสืบค้นได้ในฐานข้อมูล google scholar และอาจถูกนำไปใช้อ้างอิงได้ในอนาคต

๓. ส่งบทความกลับ โดย upload เข้าระบบ ภายในวันที่ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และไฟล์แบบฟอร์มรายละเอียดการแก้ไข 

๔. โปรดตรวจสอบชื่อผู้วิจัย และสังกัดให้ถูกต้องเรียบร้อย และครบถ้วน (ในกรณีมีผู้ร่วมวิจัย หรือ เป็นงานวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ที่ประกอบการสำเร็จการศึกษา โปรดตรวจสอบกับทางสถาบันของท่านให้เรียบร้อย ว่า ต้องใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่ ถ้ามี ให้ท่านเพิ่มเติมมาให้เรียบร้อย และหากจัดทำ CD Proceeding แล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่เพิ่มเติมข้อมูลที่เกิดจากการผิดพลาดของผู้วิจัย ทุกกรณี)

๕. ตารางลำดับการนำเสนอ จะสามารถกำหนดได้หลังจากผู้วิจัยทุกท่านส่งบทความฉบับแก้ไข ยืนยันการนำเสนอมาครบเรียบร้อยแล้ว  เบื้องต้นมีกลุ่มนำเสนอทั้งสิ้น ๗ กลุ่ม แบ่งเป็นช่วงเวลาในการนำเสนอดังนี้

            ๕.๑ กลุ่มศิลปะและการออกแบบ

วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๓.๐๐ น.

            ๕.๒ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

                        ๕.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

                        ๕.๔ กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

                        ๕.๕ กลุ่มบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ

วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

                        ๕.๖ กลุ่มการศึกษา

วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

                        ๕.๗ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐ น.

                        (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

            ๖. ผู้นำเสนอประเภทปากเปล่า (oral presentation) ให้จัดทำ power point นำเสนอ โดยให้เวลานำเสนอประมาณ ๑๐ นาที และซักถามอีก ๕ นาที (รวมทั้งหมดคนละ ๑๕ นาที) โดยเตรียมไฟล์ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องก่อนเวลาเริ่มนำเสนอของแต่ละห้อง (ถ้าผู้จัดจะเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฉายไว้ให้)

 

๗. ผู้ที่นำเสนอประเภทโปสเตอร์ จะต้องจัดทำ poster ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. x สูง ๑๒๐ ซม. และนำมาติดตั้งในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. โดยผู้จัดจะเตรียมบอร์ด และอุปกรณ์ในการติดไว้ให้

 

 

คลิกเพื่อดูผลการพิจารณา

(สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับผลประเมิน เนื่องจากบทความของท่านยังไม่ถูกส่งกลับมาจากผู้ประเมิน โปรดรอประมาณ ๕ ๗ วัน และกำหนดการส่งบทความแก้ไขจะขยายให้เป็นรายกรณี)