นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
9 9
9 9
5 5
Days
0 0
4 4
Hours
0 0
9 9
Minutes
4 4
3 3
Seconds

เข้าสู่ระบบ

poster

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today2
Yesterday9
This week30
This month184
Thursday, 19 May 2022 12:39

Who Is Online

Guests : 3 guests online Members : No members online

ดาวน์โหลดใบตอบรับ

รหัสบทความ ชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่ง หัวข้อเรื่อง
ใบตอบรับ
1 การตลาดธุรกิจบริการอาหารกับแนวทางการพัฒนาเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
      Author : เอกณรงค์ วรสีหะ 
เศรษฐศาสตร์ Download
2 ศักยภาพการลงทุนเพิ่มสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา สังขมณี 
เศรษฐศาสตร์ Download
3 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ตลาดแบบพหุศาสตร์
      Author : นายอนุพันธ์ สุทธิมาร
มนุษย์ Download
4 การพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการสำหรับสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
เศรษฐศาสตร์ Download
5 การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์สุธนา สิริธนดีพันธ์
การศึกษา Download
6 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อนัคฆกุล
การศึกษา Download
7 การรับรู้คุณภาพการให้บริการของนักท่องเที่ยวกับการตัดสินใจเลือกเข้าพักโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดระนอง
      Author : อาจารย์ณัฐสินี สงจันทร์
มนุษย์ Download
8 การเมืองไทยในแม่บทของโครงเรื่อง (2475-2557)
      Author : เจษฎาภรณ์ อัจฉริโยภาส
มนุษย์ Download
10 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : อาจารย์บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์
การศึกษา Download
11 ทัศนคติของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม
มนุษย์ Download
12 การศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าของผู้บริโภคสูงอายุไทย
      Author : อาจารย์ ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร
มนุษย์ Download
13 การพัฒนาต้นแบบการดำเนินธุรกิจสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
14 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : นางสาวอพิณญา มุ่งอ้อมกลาง
  Download
15 ความแตกต่างของเจตคติก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการแบบข้ามผ่านวัฒนธรรมในคริสตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
      Author : นางภัทริยา ศรีสุข
การศึกษา Download
17 การศึกษาแนวคิดของผู้ประกอบการค้าปลีกต่อคุณภาพการให้บริการ ระบบโลจิสติกส์ ในกรุงเทพมหานคร
      Author : อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
เศรษฐศาสตร์ Download
18 แนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลสำหรับพื้นที่ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลของรัฐ
      Author : จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา
วิทย์สุขภาพ Download
19 การเปิดพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ามหายานในสังคมเมืองของคณะสงฆ์จีนนิกาย : กรณีศึกษาวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ
      Author : เสาวภา ไพทยวัฒน์
มนุษย์ Download
20 ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถและความสำเร็จในอาชีพของนักบัญชีไทย
      Author : อภิญญา วิเศษสิงห์
เศรษฐศาสตร์ Download
21 แบบจำลองบี-สลิมกับประสิทธิภาพการพัฒนาและเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร สำเร็จกิจเจริญ
มนุษย์ Download
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดเสม็ดดอง
      Author : อาจารย์อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง 
วิทยาศาสตร์ Download
23 การจัดการให้บริการผู้ป่วยนอกอย่างมีประสิทธิผล ของโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
      Author : รัชฎา ฟองธนกิจ 
วิทย์สุขภาพ Download
24 การรักษาลมอัมพฤกษ์ อัมพาตด้วยยาสมุนไพรตามหลักการแพทย์แผนไทย
      Author : นางนางดวงเดือน บำรุงบุรี
วิทย์สุขภาพ Download
25 การจำลองความสัมพันธ์เครือข่ายและการจัดกลุ่มข้อมูลโครงการสหกิจกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      Author : นางสาวนางสาวศิริเรือง พัฒน์ช่วย
วิทยาศาสตร์ Download
26 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางวิทยากระแสของเบนโทไนต์จากจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรี กับเบนโทไนต์ทางการค้าในน้ำโคลนขุดเจาะ
      Author : นางสาวเฉลิมลักษณ์ ภูวสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์ Download
27 SPORNOSEXUAL ผู้ชายพันธุ์ใหม่: ความภาคภูมิใจกับการใช้ร่างกายเสมือนวัตถุทางเพศ
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกมล วิเศษศรี
มนุษย์ Download
28 รูปแบบการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ ของ SMEs ไทย ในมิติความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
มนุษย์ Download
29 การศึกษาคุณลักษณะดอกบัวแดง เพื่อถอดแบบลวดลายสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
      Author : กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
ศิลปะ Download
30 การศึกษาการให้อภัยของนักศึกษาอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง
      Author : นางสาวนางสาวอรปพาฬ ทวีปถาวรวงศ์
มนุษย์ Download
31 แนวทางการพัฒนาตลาดออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครพนม
      Author : อาจารย์อาทิตยาพร อรุณพิพัฒนพงศ์
เศรษฐศาสตร์ Download
32 การพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
      Author : นายโดม เจริญศิริ
วิทยาศาสตร์ Download
33 การศึกษาการให้อภัยของนักศึกษาอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง
      Author : นางสาวนางสาวอรปพาฬ ทวีปถาวรวงศ์
มนุษย์ Download
34 แบบจำลองรูปแบบการเผาตอซังข้าวเพื่อศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของไฟ
      Author : นายพงษ์ธร วิจิตรกูล
วิทยาศาสตร์ Download
35 ยาอายุวัฒนะตามหลักการแพทย์แผนไทย
      Author : นางสาวปุณณภา ชุมวรฐายี
วิทยาศาสตร์ Download
37 การพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการสำหรับสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
มนุษย์ Download
38 การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) ของผู้ขับรถแท็กซี่ ในบริษัท ทู-มิเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด
      Author : นางสาวมิณทร์ตรา กิติต์เสถียรศักดิ์
วิทยาศาสตร์ Download
39 ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อผลผลิตลิ้นจี่ ในพื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
วิทยาศาสตร์ Download
40 Effect of Multiple Layer Coating to Wear Properties of Ti - 6Al - 4V
      Author : นายวิสุทธิพงษ์ วงษ์รพีพรรณ
วิทยาศาสตร์ Download
41 การใช้กากน้ำตาลเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงขณะแห้งสำหรับกระดาษ
      Author : นางสาวเบญจนาถ เจริญสุข
วิทยาศาสตร์ Download
43 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยวินิจฉัยความเสี่ยงต่อโรค NCDs
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์
วิทยาศาสตร์ Download
44 การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
การศึกษา Download
45 พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษาในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพร ทองเมือง
วิทย์สุขภาพ Download
46 ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับล้านนาและล้านช้าง 1893 - 2310
      Author : อาจารย์สหภัส อินทรีย์
มนุษย์ Download
47 ความพร้อมและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงานของบุคลากรสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร
      Author : นางสาวพรทิพย์ ภูเดช
วิทยาศาสตร์ Download
48 การพัฒนาแบบประเมินต้นทุนทางจิตวิทยาสำหรับคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร์
      Author : นางสาวชนิตา แดงอุดม
มนุษย์ Download
49 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการเกิดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่ง
      Author : นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ
มนุษย์ Download
50 ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      Author : นายประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ
มนุษย์ Download
51 : ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการใช้ โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อสร้า ภาพเคลื่อนไหว เกี่ยวกับสำนวน สุภาษิต คำพังเพยคำพังเพย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวนางสาวศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์
การศึกษา Download
52 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทหาร โดยการใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษากรมทหารราบที่ 29 ในสังกัดค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
      Author : สิบเอกเมธาวี ดวงราษี
มนุษย์ Download
53 การศึกษาสภาพการบริหารการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
      Author : นางระเบียบ พ่อค้า
การศึกษา Download
54 แอพพลิเคชั่นค้นหาหมายเลขโทรศัพท์สถานที่ราชการในจังหวัดพิษณุโลก
      Author : นางสาวสุทธิกานต์ พรหมมาณพ
วิทยาศาสตร์ Download
55 การจำแนกโซนการเติมน้ำบาดาลสู่ชั้นน้ำกลุ่มหินชุดโคราช จังหวัดปราจีนบุรี
      Author : รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์
วิทยาศาสตร์ Download
56 คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
      Author : นางสาวสุธารัตน์ ทองเหลือ
การศึกษา Download
57 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
      Author : นางสาวมยุรี แสนสุข
การศึกษา Download
58 ความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
      Author : นางสาวนภัสจันท์ มงคลพันธ์
มนุษย์ Download
59 ผลกระทบของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นางสาวอิสราภรณ์ ฉิมวัย
เศรษฐศาสตร์ Download
60 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การ ของวิศวกรเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
      Author : นางสาวอภิญญา พูลน้อย
เศรษฐศาสตร์ Download
61 การออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีพัฒนา ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
      Author : ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว
มนุษย์ Download
62 การพัฒนาคลังข้อสอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (ค32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวโสภาพรรณ เวชากุล
การศึกษา Download
63 ความพร้อมในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมโรค
      Author : นางสาวอัจฉรา รองพล
วิทยาศาสตร์ Download
65 ผลการใช้สื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)แบบมีส่วนร่วม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐิติเวส ฐิติเวส
การศึกษา Download
66 กิจกรรมกลุ่มกับผลสัมฤทธิ์ในการสร้างเสริมความฉลาดทางจริยธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่1
      Author : อาจารย์กลัญญู เพชราภรณ์
การศึกษา Download
69 Code mixing in Thai youth magazine
      Author : ธีราภรณ์ พลายเล็ก
มนุษย์ Download
70 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา(ฝ่ายประถม)
      Author : นางสาวสุภารณี สาระสา สาระสา
การศึกษา Download
71 การตรวจวัดชนิดและปริมาณโลหะหนักในลำไยอบแห้งด้วยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอปชั่น
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อิทธิพงษ์
วิทยาศาสตร์ Download
72 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเชิงพลวัตกับความรู้ของธุรกิจและความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัต: การทบทวนวรรณกรรม
      Author : กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
เศรษฐศาสตร์ Download
73 การศึกษาแนวคิดทางทัศนศิลป์ที่ส่งผลต่อกระบวนการสอนทัศนศิลปศึกษา : กรณีศึกษา อารี สุทธิพันธุ์
      Author : นายพิบูลย์ มังกร
การศึกษา Download
74 แบบจำลองการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการซ้ำซ้อนในกรุงเทพมหานคร
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
เศรษฐศาสตร์ Download
75 ภาพลักษณ์ คุณภาพการให้บริการ การรับรู้คุณค่า และความพึงพอใจ กับความจงรักภักดีต่อตลาดน้ำวัดลำพญาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
      Author : ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ 
เศรษฐศาสตร์ Download
76 มาตรฐานนักบัญชีที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ภายใต้กรอบมาตรฐานกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา
เศรษฐศาสตร์ Download
77 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับเเรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : ทิพาพร อยู่ศรี 
เศรษฐศาสตร์ Download
78 การศึกษาธุรกิจการตลาดยางพาราของกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
      Author : นายปริญญา เปรมโต
เศรษฐศาสตร์ Download
79 การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
      Author : อาจารย์ ดร.สาคร มหาหิงค์
การศึกษา Download
81 ผลการใช้สารตรงความสนใจพัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
      Author : นายเชาวลิต สิริเนาวรัตน์
การศึกษา Download
83 การศึกษาดนตรีในศาสนพิธีของวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางแสน
      Author : นางสาวณัฐวดี แสงชู
ศิลปะ Download
84 การสร้างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้และระบบลูกหนี้ โรงรับจำนำกนกพันธ์
      Author : นายกนกพันธ์ บุญญาเสถียร
วิทยาศาสตร์ Download
85 การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( 7 P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีก บิ๊กซีอ่อนนุช เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนางสาวอนุช นามภิญโญ
เศรษฐศาสตร์ Download
86 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวจตุพร ยิ่งยง
วิทย์สุขภาพ Download
87 การตีความมรรคแปดตามหลักหลังนวยุค : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน
      Author : พระครูธรรมศาสนโฆษิต (ภิญโญ ปานดำรงค์)
มนุษย์ Download
88 การศึกษาการให้ความสำคัญในด้านองค์ประกอบและความน่าเชื่อถือกับทัศนคติ รสนิยมและการให้คุณค่าในชีวิตของแต่ละกลุ่มผู้บริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นบนสื่อสังคมออนไลน์
      Author : นางสาวมัณฑสร สารอูป
การศึกษา Download
89 The Phrase Structure Rules of Thai Sentences in an Article
      Author : นายนันทณัฏฐ์ เวียงอินทร์
มนุษย์ Download
90 ความเป็นไปได้การใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมเพื่อสังเคราะห์เนื้อผลิตภัณฑ์มัลไลท์
      Author : อาจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
วิทยาศาสตร์ Download
91 แรงจูงใจด้านผลตอบแทนที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
      Author : นางสาวสุวิภาภร มั่นเกษวิทย์
เศรษฐศาสตร์ Download
92 การประมาณค่าความดันไอสำหรับสารบริสุทธิ์ (The estimation of the vapor pressure for pure substances)
      Author : นายวิญญู นวลสุวรรณ
วิศวกรรม Download
93 การตรวจสารต้านอนุมูลอิสระ และประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของเปล้าน้อย (Croton decalvatus) ปอเจี๋ยน (Phanera bracteala) และขาเปีย (Hymenopyramis brachiata)
      Author : นายพงศ์ปณต สมคำ
วิทยาศาสตร์ Download
94 การศึกษาวิธีการตั้งชื่อคนตามความเชื่อตามหลักทักษาปกรณ์
      Author : นางสาวสวพร บุญญผลานันท์
มนุษย์ Download
95 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและผลการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้
      Author : นางสาวธณัฐชา รัตนพันธ์
การศึกษา Download
96 การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
      Author : อาจารย์ ดร.สาคร มหาหิงค์
การศึกษา Download
97 AN ANALYSIS OF THE CROSS-CULTURAL TRANSLATION OF THE YEAR OF MAGICAL THINKING: JOAN DIDION (ENGLISH – THAI)
      Author : อาจารย์กาณฑ์ พัวพงศธร
มนุษย์ Download
98 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนนาเกลือ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู่
มนุษย์ Download
99 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งน้ำของชุมชน ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
      Author : นางสาวเสาวลักษณ์ วรนุช
มนุษย์ Download
100 การจัดการโซ่อุปทานวิสาหกิจชุมชน
      Author : อัญชลี หิรัญแพทย์
เศรษฐศาสตร์ Download
101 การบูรณาการ QFD และ FMEA เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์
      Author : นายพัฒนา ปะหะกิจ
วิศวกรรม Download
102 ผังพื้น แสงสว่าง และสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องเรียน ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21
      Author : อาจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร
ศิลปะ Download
103 ปัจจัยการออกแบบบุคลิกตัวละครที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์
      Author : อาจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์
ศิลปะ Download
105 การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
      Author : นายอุดมชัย ไพศรี
การศึกษา Download
106 ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ เจริญโภคราช
วิทยาศาสตร์ Download
107 การบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนาเพื่อการบริหารงานท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
      Author : อาจารย์ ดร.อ.ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
มนุษย์ Download
108 บทความวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบริบาลผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวนางสาว โชติกา ศัลยพงษ์
วิทย์สุขภาพ Download
109 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสาริยา ศรีกิจประชัย
การศึกษา Download
110 การตรวจสอบรอยแตกร้าวโครงสร้างอาคาร กรณีศึกษา อาคารเรียน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
      Author : นางสาวชลลดา ยวงใย
วิศวกรรม Download
111 ระบบพลาสมาโอโซไนเซอร์และการประยุกต์ใช้สำหรับยืดอายุการเก็บรักษา อาหารทะเลจากพื้นที่อ่าวปากนคร จ.นครศรีธรรมราช
      Author : อาจารย์พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล
วิทยาศาสตร์ Download
112 การวัดและประเมินสติเชิงบูรณาการ: ศึกษาเฉพาะประเด็นเนื้อหา
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
มนุษย์ Download
116 รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการตลาดนัดดอนตูม(ธกส) ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
      Author : ณัฐกิตต์ วงษ์ชื่น
มนุษย์ Download
117 ความพึงพอใจของญาติผู้ต้องขังที่มีต่อทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
      Author : นายมนตรี เกตุแก้ว
มนุษย์ Download
118 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นายทักษิณา บุญบุตร
การศึกษา Download
119 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวชุมชนตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
      Author : นายธราเทพ มานะกุล
มนุษย์ Download
120 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
      Author : ประพนธ์ ประถมไชย 
มนุษย์ Download
121 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      Author : พีรพงษ์ กลิ่นชาติ
มนุษย์ Download
123 แนวทางส่งเสริมการออมของครัวเรือน ในตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : นางบุณยาพร ภู่ทอง
เศรษฐศาสตร์ Download
124 การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวงสำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว
      Author : อภิชาติ ชูสรานนท์ 
มนุษย์ Download
125 ความพึงพอใจต่อการปฎิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
      Author : อุมาภรณ์ สายประยงค์ 
มนุษย์ Download
126 การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาตากสิน
      Author : ว่าที่ ร้อยโทเรืองศิลป์ คชนินทร์
มนุษย์ Download
128 การศึกษาดัชนีชี้นำการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวของประเทศไทย
      Author : นางสาวปรารถนา ประชากลาง
เศรษฐศาสตร์ Download
129 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวจากเนื้อปลาของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : ระพี อยู่เย็น
เศรษฐศาสตร์ Download
130 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
      Author : นางขวัญเรือน เรืองฤทธิ์
การศึกษา Download
131 ระดับคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความยั่งยืน ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี
      Author : นางสาวพรธวัล ขำงาม
มนุษย์ Download
132 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม มาตรฐาน GMP ของพนักงานระดับปฏิบัติการ : กรณีศึกษา บริษัทผลิตเนื้อสัตว์แห่งหนึ่ง
      Author : นางสาวชญานิศวร์ เจริญกุลธนารัตน์
เศรษฐศาสตร์ Download
133 คุณภาพชีวิตในการทำงานและความเครียดของพนักงานขับรถ บริษัทขนส่งผู้โดยสารแห่งหนึ่ง
      Author : นายสหพัฒน์ พณิชกุลเสฏฐ์
เศรษฐศาสตร์ Download
134 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
      Author : นางวัชรินทร์ สุดสีสังข์
การศึกษา Download
135 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอาเซียนศึกษา โดยบูรณาการกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่มร่วมกับบทบาทสมมติที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      Author : นางสาวรพัฑศ์ชญาณ์ วงษ์ไสว
การศึกษา Download
136 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสาริยา ศรีกิจประชัย
การศึกษา Download
137 แนวคิดของนายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
      Author : บารมีบุญ แสงจันทร์ 
มนุษย์ Download
138 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของหัวหน้างานสายการผลิตกับประสิทธิผลขององค์การ บริษัท ผลิตน้ำผลไม้กระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      Author : นางสาววิชุดา ประชุมทอง
เศรษฐศาสตร์ Download
139 ประเมินสมรรถนะของผู้ให้บริการด้านนวดและสปาในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านมาตรฐานในจังหวัดขอนแก่น
      Author : นางสาวณิชมน โคตรพจน์
วิทย์สุขภาพ Download
140 กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการอ่านของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
      Author : นางบุญยง ทับทอง
การศึกษา Download
141 บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามกรอบคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
      Author : นางสาวจันทร์จิรา จันทร์โกมุท
การศึกษา Download
142 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
      Author : อาภรรัตน์ แย้มทอง
การศึกษา Download
143 การตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นายกมล สการะเศรณี
เศรษฐศาสตร์ Download
144 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวิตรี สุวรรณโณ
การศึกษา Download
145 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภคในกรุงเทพ
      Author : นางสาวธันย์รดา กลั่นเกษม
เศรษฐศาสตร์ Download
146 การตัดสินใจท่องเที่ยวชายหาดในจังหวัดภูเก็ต
      Author : นางสาวฟ้าใส เผ่ากันทะ
เศรษฐศาสตร์ Download
147 การบริหารงานแผนและนโยบายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นายพิชัย นิยมธรรม
มนุษย์ Download
148 คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ต.ธาตุเชิงชุมชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
      Author : นายชวัลวิทย์ สวัสดิ์พันธ์
มนุษย์ Download
149 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงานกับความเครียดในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
      Author : ร.ต.อ.ชาญชัย ทิพย์เนตร
มนุษย์ Download
150 ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานการประปานครหลวง สํานักงานใหญ่
      Author : นายสมภพ ปานสวัสดิ์ 
มนุษย์ Download
151 การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทฟู้ดทรักของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นายพงศกร บุญพรัด
เศรษฐศาสตร์ Download
152 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งเส้นทางการขนส่งในตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : อาจารย์จัตตุรงค์ เพลินหัด
มนุษย์ Download
153 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ: กรณีศึกษาชุมชนคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : ธันย์ ชัยทร 
มนุษย์ Download
154 โปรแกรมช่วยวิเคราะห์อัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
      Author : นางขนิษฐา ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์ Download
155 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย
      Author : นางขนิษฐา ศรีแก้ว
วิทยาศาสตร์ Download
156 การพัฒนาสื่อการเรียนแบบอินโฟกราฟิกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เรื่องอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน
      Author : นายนพพร ปิงเมือง
การศึกษา Download
157 การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการเรียนร่วม ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ A study of the management school. Elementary School Prapadaeng Samutprakarn province
      Author : นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ พรายจรูญ
การศึกษา Download
158 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
      Author : นางสาวภารดี ภักดีโยธิน
การศึกษา Download
159 คุณภาพชีวิตของพนักงานการประปานครหลวงหลังเกษียณอายุราชการ
      Author : นายสมชาย ศรีนิเวศน์
มนุษย์ Download
160 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพของพนักงานการประปานครหลวง
      Author : นางสาวนฤมล โพศรี
มนุษย์ Download
161 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การประปานครหลวง
      Author : นางสาวบุษบา เฉลิมโอฐ
มนุษย์ Download
162 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลในจังหวัดลพบุรี
      Author : นายกิตติ เหล็กชัย
การศึกษา Download
163 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจออฟฟิศร่วมแบ่งปันในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวสุชาดา สุดปัญญา 
เศรษฐศาสตร์ Download
164 ความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อประสิทธิผลการทำงานของ นักบัญชีวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม SMEs ในจังหวัดจันทบุรี
      Author : นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย
มนุษย์ Download
165 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงพุทธศาสตร์ ตามหลัก สัปปุริสธรรม 7 กับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
      Author : นางสาวศศิธร วิจิตรนิมมาน
การศึกษา Download
166 ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อโรงเรียนกวดวิชา ภายในอาคารวรรณสรณ์
      Author : นายจิตรภานุ สิริยรรยงยศ
เศรษฐศาสตร์ Download
167 ว่านในระบบสุขภาพไทย
      Author : นายวิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล
มนุษย์ Download
168 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอน เรื่องลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
      Author : นางสาวนางสาวธนัญญา เปี่ยมศิลปกุลชร
การศึกษา Download
169 เรื่องเล่าความสำเร็จผู้ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ธนาคารธนชาต สาขานครปฐม
      Author : ชัชวาลย์ บูรณาภา
มนุษย์ Download
170 การสอนโดยใช้รูปแบบการสร้างความรู้ร่วมกันในการให้เหตุผลเรื่องความคล้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      Author : นายภัทร เจริญกุล
การศึกษา Download
171 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยการสอนโดยใช้ แบบทดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในเรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      Author : นายภัทรพล แก้วเสนา
การศึกษา Download
172 การสร้างชุดต้นแบบเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
      Author : นายเศรษฐกาล โปร่งนุช
วิศวกรรม Download
173 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการลงทุนของไทยในเมียนมาร์ : กรณีศึกษาโครงการทวาย
      Author : นางสาวพีรดา ระจิตดำรงค์
มนุษย์ Download
174 การเพิ่มศักยภาพทางการสื่อสารรณรงค์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อด้วยกลยุทธ์การมีส่วนร่วม ในกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
      Author : อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ
  Download
175 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรผ่านรายการคงค้างซึ่งใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      Author : นายนายกฤษฏิ์ศดิศ ธรเสนา
เศรษฐศาสตร์ Download
176 แนวทางการลดปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่
      Author : อาจารย์สุวิมล คุปติวุฒิ
วิทยาศาสตร์ Download
178 ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
      Author : นายตรีรัตน์ รื่นเริง
วิทยาศาสตร์ Download
179 การปรับปรุงขบวนการผลิตในการเชื่อมเม็ดมีดติดกับเพชร
      Author : นายสกล เกษสุวรรณ์
วิศวกรรม Download
180 ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นายศักดิ์นรินทร์ แก่นกล้า
เศรษฐศาสตร์ Download
181 คุณภาพการให้บริการงานธุรการด้านประกันสังคม ของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      Author : นางสาวนางเกศินี จันทร์หอม จันทร์หอม
มนุษย์ Download
182 ความหมายและการดำรงอยู่ของความเชื่อเรื่อง “ผีปอบ” ในบริบทสังคมไทย
      Author : ธนเดช ต่อศรี 
มนุษย์ Download
183 กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยการใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      Author : นางสาวจันทิมา แตงทอง
การศึกษา Download
185 การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของหญ้าหวานในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : นางสาวเสาวพร จารุสวัสดิ์
เศรษฐศาสตร์ Download
186 การตรวจและการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย
      Author : นางสาวสมใจ โจ๊ะประโคน
วิทย์สุขภาพ Download
188 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
      Author : ภัชรี สมบัติหล้า
มนุษย์ Download
189 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
      Author : นางสาวเยาวรัตน์ หวัดเพ็ชร์
การศึกษา Download
190 การค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผู้สอนในระบบการลงทะเบียนเรียนแบบอิสระ โดยวิธีต้นไม้การตัดสินใจด้วยโปรแกรมซีไฟฟ์
      Author : อาจารย์สุวิมล คุปติวุฒิ
วิทยาศาสตร์ Download
191 แนวทางการลดปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่
      Author : อาจารย์สุวิมล คุปติวุฒิ
วิทยาศาสตร์ Download
192 ปัจจุบันประชาชนต้องเจอกับปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ มากมายในการดำเนินชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม
      Author : นางสาวณวิสาร์ จุลเพชร
วิทย์สุขภาพ Download
193 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของการประปานครหลวง สายงานบริการ ภาค 5
      Author : พิชฎา บูชา 
มนุษย์ Download
194 การประเมินระยะเวลาการคงอยู่ของลายนิ้วมือแฝงบนกระจก
      Author : อาจารย์นภดล แช่มช้อย
วิทยาศาสตร์ Download
195 การพัฒนาโปรแกรมการนำระบบกลับคืนสู่สภาพปกติเมื่อเกิดไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง
      Author : นายเอกสิทธิ์ มหรรฆสุวรรณ
วิศวกรรม Download
196 การพยากรณ์ราคาทองคำในประเทศ โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล
      Author : นายอรรณพ กางกั้น
วิทยาศาสตร์ Download
197 ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ กรณีกิจการเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
      Author : นางสาวอรมน ปั้นทอง
เศรษฐศาสตร์ Download
198 กลยุทธ์การตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน ของผู้ประกอบการ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : วิจิตรา ศรีสอน 
เศรษฐศาสตร์ Download
199 การศึกษาการยอมรับกระบวนการการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
      Author : นายอรรณพ ขำขาว
วิทยาศาสตร์ Download
200 อิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศขาเข้าต่อการถ่ายโอนความร้อนของระบบปรับอากาศ
      Author : นายธีระชัย ห่อวงศ์สกุล
วิศวกรรม Download
201 การประยุกต์เครื่องแต่งกายชุดไทยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้กระแสนิยมความเป็นไทย
      Author : กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์
ศิลปะ Download
202 การรับรู้ข่าวสารต่อการใช้น้ำอย่างประหยัดของผู้ใช้น้ำประปา สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น
      Author : รสริน กฤษณะเศรณี
มนุษย์ Download
203 การพัฒนาเครื่องเสียง PA ด้วยนวัตกรรมใหม่
      Author : นายยุทธนา พรหมรส
วิศวกรรม Download
204 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
      Author : วฤทธิชัย หงษ์เถื่อน
มนุษย์ Download
205 พฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานการผลิตและส่งน้ำ โรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง
      Author : นางสาวมยุเรศ บุญฤทธิ์
วิทยาศาสตร์ Download
206 การศึกษาคุณสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของแผ่นบอร์ดเส้นใยกกประสานน้ำยางพาราและกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
      Author : นางสาวฉบาไพร รูปโฉม 
วิทยาศาสตร์ Download
207 การจัดการความรู้เพื่อลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่
      Author : นายณัฏฐภูมิ เมืองเดช
เศรษฐศาสตร์ Download
208 คุณภาพในการให้บริการของพนักงานการประปานครหลวง สำนักงานประปาสาขาพญาไท
      Author : ศิริพร นิ่มจันทร์ 
มนุษย์ Download
209 การมีส่วนร่วมในการทำแผนปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง สายบริการภาค 4
      Author : ปภัชฎา คงสมจิตร
มนุษย์ Download
210 การศึกษาระบบทำความเย็นไร้คอมเพรสเซอร์
      Author : นายกฤษดี คำตอง
วิศวกรรม Download
212 การพัฒนาทักษะการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง
      Author : นางสาวภัทราพร โชคไพบูลย์
มนุษย์ Download
213 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานการประปานครหลวง สายงานบริการภาค 4
      Author : นางสาวณัทนภัค วิชชุภานันท์
มนุษย์ Download
214 การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน 11 สนามบิน ในประเทศไทยด้วยวิธีการวิเคราะห์การวางกรอบข้อมูล
      Author : นายขจรศักดิ์ สุนทรกิติ
วิศวกรรม Download
215 การส่งเสริมการออมของประชาชนกลุ่มผู้มีงานทำในเขตดุสิต
      Author : นางสาววรางคณา จิตราภัณฑ์
เศรษฐศาสตร์ Download
217 การพยากรณ์ราคาทองคำแท่งและราคาทองรูปพรรณโดยใช้โครงข่ายประเทียม
      Author : รองศาสตราจารย์นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
เศรษฐศาสตร์ Download
219 การออกแบบระบบสอบย้อนกลับในโซ่อุปทานผักเชียงดาเพื่อการพาณิชย์
      Author : นางสาวนงคราญ มหาวัง
เศรษฐศาสตร์ Download
220 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อนำดื่มตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาววรรณภา กามินทร์
เศรษฐศาสตร์ Download
221 การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
      Author : รองศาสตราจารย์นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
เศรษฐศาสตร์ Download
222 การบูรณาการรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับการสอนแบบสมององค์รวมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์
      Author : นายตะลันต์ ปลื้มใจ
การศึกษา Download
223 แก้วผสานเครื่องปั้นดินเผา:รูปลักษณ์พึ่งพิงในงานศิลปะ
      Author : สุทธินี สุขกุล 
ศิลปะ Download
224 การศึกษาคุณสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของแผ่นบอร์ดเส้นใยกกประสานน้ำยางพาราและกาวยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
      Author : นางสาวฉบาไพร รูปโฉม 
วิทยาศาสตร์ Download
225 ความต้องการของชุมชนในการจัดการคุณภาพน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภค และบริโภคอย่างยั่งยืน ในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์ Download
226 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : ธรรมศักดิ์ สายแก้ว 
วิทย์สุขภาพ Download
227 การพัฒนาโปรแกรมเกมการเรียนรู้กฎหมายจราจรสำหรับเด็กและเยาวชนด้วยหลักการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
      Author : นายอาทิตย์ อยู่เย็น
วิทยาศาสตร์ Download
228 ความจริงที่สูญสลาย: คตินิยมสมัยใหม่ในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนไทยเรื่อง ภารกิจปริศนา และ กาหลมหรทึก
      Author : ธงชัย แซ่เจี่ย 
มนุษย์ Download
229 ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เทคนิคชาโดอิ้งและทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการฝึกชาโดอิ้ง
      Author : ชญานุตม์ บุญพระเกศ
มนุษย์ Download
230 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานการประปานครหลวง สาขาประชาชื่น
      Author : วันนา มณีรัตน์
มนุษย์ Download
231 คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ“การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2”ในบริบทจังหวัดชัยภูมิ
      Author : อาจารย์ ดร.ภัทรา ซูริค
วิทย์สุขภาพ Download
232 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาหารหลักน่ารู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
      Author : อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์
วิทยาศาสตร์ Download
233 กลยุทธ์การสร้างความภักดีของอาจารย์ในโรงเรียนดนตรีเอกชน กรณีศึกษา โรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
      Author : นางสาวพรล​ภัส​ ฤๅชาฤทธิ์
การศึกษา Download
236 การพัฒนาระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง
      Author : วรุตม์ บุญเลี่ยม
วิทยาศาสตร์ Download
238 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มศักยภาพธุรกิจร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฮาลาลในเส้นทางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน
      Author : นางสาววิริยา บุญมาเลิศ
มนุษย์ Download
239 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้จักรยานในการออกกำลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      Author : นางสาวอรรัมภา จริงรักวงษ์
เศรษฐศาสตร์ Download
240 การหาแนวทางการพัฒนาหัวข้ออบรมในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ :กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น (NEC by DPU) ประจำปีงบประมาณ 2559
      Author : นางกมลศิริ วงศ์หมึก
มนุษย์ Download
241 ปัจจัยด้านองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
      Author : นางสาวอนัตยา จำปา
เศรษฐศาสตร์ Download
242 การศึกษาระบบทำความเย็นไร้คอมเพรสเซอร์
      Author : นายกฤษดี คำตอง
วิศวกรรม Download
243 Statistical analysis of Runoff Coefficient in Yom Basin in the Northern of Thailand
      Author : รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์
วิทยาศาสตร์ Download
244 บทบาทของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้วในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทอผ้ากี่กระตุก
      Author : อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส
มนุษย์ Download
245 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคารและระบบสัญจร เพื่อลดความเดือนร้อนจากกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคติธรรม
วิศวกรรม Download
246 การปรับปรุงพื้นที่ภายนอกอาคารเพื่อป้องกันการบุกรุกของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย หมั่นคติธรรม
วิศวกรรม Download
247 นวัตกรรมเกมเพื่อเสริมการเรียนรู้ภายในห้องเรียน วิชา GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
      Author : นายเธียรพงษ์ วงศ์โยธา
การศึกษา Download
248 ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นสตรีกับทัศนคติ รสนิยมและการให้คุณค่าชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
      Author : นายปรัชญา พิระตระกูล
มนุษย์ Download
249 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างแหล่งกำเนิดมลพิษกับคุณภาพน้ำผิวดินในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
      Author : วลัยพร ผ่อนผัน
วิทยาศาสตร์ Download
250 คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยทักษิณ
      Author : อาจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
เศรษฐศาสตร์ Download
251 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยว ไนท์ มาร์เก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์
      Author : อาจารย์ ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์
มนุษย์ Download
252 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยว จังหวดลำปาง
      Author : นางสาวพิชญา ดวงฟู
มนุษย์ Download
253 การดูดซับสีย้อมผ้าด้วยซีโอไลต์ NaY ที่สังเคราะห์ได้จากแกลบข้าว Adsorption of dyes by zeolite NaY synthesis from rice husk
      Author : นางสาวจรรยา สาลี
วิทยาศาสตร์ Download
254 การสร้างชุดวัดอุณหภูมิโดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย ET-Easy 168 STAMP สำหรับการสอนการเปลี่ยนสถานะของน้ำและการวัดความชื้นสัมพัทธ์
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานจิต มุสิก
การศึกษา Download
255 โครงการการพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัด
      Author : อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี
วิทยาศาสตร์ Download
256 การศึกษารูปแบบโรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
      Author : นายธีรเดช หุนสนอง
การศึกษา Download
257 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนันทนาการเบื้องต้นสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
      Author : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา สังขวดี
การศึกษา Download
258 การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนในการสร้างผู้ประกอบการใหม่และการเข้าสู่ระบบของประเทศไทย
      Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล
เศรษฐศาสตร์ Download
259 เครื่องต้นแบบอุปกรณ์เตือนแจ้งการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าสูงสุด
      Author : นายนาย ภิรมย์สุข สวยสม
วิศวกรรม Download
261 คุณภาพในการให้บริการของพนักงานที่มีต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การประปานครหลวง
      Author : นายกันตภณ สุขตะโก 
เศรษฐศาสตร์ Download
262 การวางแผนการบริหารการเงินเพื่อความมั่นคงเมื่อเกษียณอายุงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
      Author : นางสุชาดา บูรณะสมทบ
มนุษย์ Download
263 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจโรงเรียนดนตรีเอกชนขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
      Author : นางสาววลัยพร ปัญจขันธ์
การศึกษา Download
264 การศึกษาปัจจัยในการป้องกันความบกพร่องในการเปิดประตูเครื่องบินของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
      Author : นางศิริพร เกตุศิริ
มนุษย์ Download
265 เปรียบเทียบลักษณะผิวหนังบริเวณกดจุดตนเองด้วยการแพทย์แผนไทยในผู้สูงอายุ
      Author : ณัฐสินี แสนสุข 
วิทย์สุขภาพ Download
267 ปลาดุกร้าท่าซัก: การจัดการความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
      Author : อาจารย์วชิรวิทย์ บัวขาว
เศรษฐศาสตร์ Download
268 การรับรู้ความซับซ้อนของผังพื้นภายในอาคารต่อกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกันด้วยภาพกราฟิกเอนิเมชั่น
      Author : กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ 
ศิลปะ Download
269 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      Author : สมศักดิ์ สร้อยทอง 
เศรษฐศาสตร์ Download
270 ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีในตราสินค้าเชสเตอร์กริลล์ของผู้มาใช้บริการ ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
      Author : อรัญรัตน์ ทัศมาลี 
เศรษฐศาสตร์ Download
271 ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงรักษาพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จังหวัดกาญจนบุรี
      Author : สุพรรณา บุญนิ่ม 
เศรษฐศาสตร์ Download
272 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
      Author : นันต์ทชัย ดุลยศักดิ์ชัย 
เศรษฐศาสตร์ Download
273 ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
      Author : ประฏิพัฒน์ แย้มชุติเกิดมณี
เศรษฐศาสตร์ Download
276 ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของรถโดยสาร สาธารณะแท็กซี่ ของสหกรณ์แท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : สุพัตรา ปราณี 
เศรษฐศาสตร์ Download
277 การแสดงนาฏศิลป์ไทยในสวนสามพราน
      Author : ประยูร ทองสุทธิ์ 
ศิลปะ Download
278 การแจกแจงรอยร้าวแบบใหม่และการประยุกต์
      Author : อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช
วิทยาศาสตร์ Download
279 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของประชากรในเขตบางกะปิ
      Author : วริยา ชูปัญญา 
เศรษฐศาสตร์ Download
280 การมีส่วนร่วมของพนักงานในการประหยัดน้ำอย่างถูกวิธีของพนักงานการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
      Author : นางสำรวย รสดี 
มนุษย์ Download
281 ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง
      Author : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจริตรา คำนนท์
มนุษย์ Download
282 ประวัติศาสตร์เควียร์ในนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย กรณีศึกษา นารายณ์อวตาร
      Author : สรร ถวัลย์วงศ์ศรี
ศิลปะ Download
283 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพด้านกายภาพของคอนโดมิเนียม กรณีศึกษาคอนโดมิเนียมชั้นประหยัดในเขตบางซื่อและเขตจตุจักร
      Author : มนพัทธ์ สีขาว 
มนุษย์ Download
284 ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวจีนที่มีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
      Author : นางสาวยศธร เกษสวัสดิ์
มนุษย์ Download
285 ความเกี่ยวพันและความจงรักภักดีของผู้บริโภคในสินค้า เฮ้าส์แบรนด์ : กรณีศึกษาสินค้าแบรนด์เทสโก้
      Author : นายปิติพงษ์ สุคนธผล
เศรษฐศาสตร์ Download
286 Lumber geometry effect on kiln-dried oil palm wood quality
      Author : Suthon Srivaro 
วิทยาศาสตร์ Download
287 ความคาดหวังต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่น กรณีศึกษาโรงเรียนวิสุทธรังษี
      Author : จิรายุทธ ชาญยุทธ 
เศรษฐศาสตร์ Download
288 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตต่อความสุข โดยใช้กระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ของผู้สูงอายุ ในตำบล คลองโยง อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
      Author : วชิรพร โชติพานัส
วิทย์สุขภาพ Download