โครงการที่ 1 


 สถาบันวิจัยและพัฒนาและโครงการภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ค่าเดินทางและค่าที่พักสามารถเบิกจ่ายกับต้นสังกัดได้ ด่วนจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น

ลงทะเบียน คลิ๊ก

โครงการที่ 2


  สถาบันวิจัยและพัฒนาและโครงการภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครครูที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการสอนภาษา (ไทย จีน อังกฤษ ฯลฯ)สำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ค่าเดินทางและค่าที่พักสามารถเบิกจ่ายกับต้นสังกัดได้ ด่วนจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น

ลงทะเบียน คลิ๊ก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา