เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today19
Yesterday27
This week206
This month614
Total93784
Sunday, 25 August 2019 11:35

Who Is Online

Guests : 3 guests online Members : No members online 

กองบรรณาธิการ

                ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เชิดชีวศาสตร์                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

                ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                              มหาวิทยาลัยมหิดล

                รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  สุดเจริญ                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนา จันทราสา                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                อาจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะกรรมการประเมินบทความ

                ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม                                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ยุพาพิน                                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

                ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

                ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                               มหาวิทยาลัยมหิดล

                รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์                                มหาวิทยาลัยนเรศวร

                รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์                       มหาวิทยาลัยมหิดล

                รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์                       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

                รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร                           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

                รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล             มหาวิทยาลัยมหิดล

                รองศาสตราจารย์ สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ                   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ                           มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองการจัดการ

                นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์                                        นางสาวขนิษฐา พลับแก้ว

                นายวุฒิกร มะลิคง                                                         นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว           

                นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์                                                นายอนุพันธ์ สุทธิมาร

                นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ                                               นางสาวณัฐชา วัฒนประภา

                นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ                                                 นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล

                นายเอกรัก ไชยสถาน                                                     นายวันจักร น้อยจันทร์