เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today21
Yesterday27
This week208
This month616
Total93786
Sunday, 25 August 2019 12:35

Who Is Online

Guests : 5 guests online Members : No members online

Paper Status


รหัสบทความประเภทการนำเสนอชื่อเรื่อง/ชื่อผู้แต่งหัวข้อเรื่องไฟล์อัพโหลด
บทความบทความปรับแก้
1-ความสัมพันธ์ของแนวทำนองเพลงและรูปแบบจังหวะที่ปรากฏในเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร์ สามชั้น
      Author : นายฐิระพล น้อยนิตย์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปYesNo
2-สื่อพหุมิติปฏิสัมพันธ์สำหรับการศึกษาภควันตภาพ ในบริบทห้องเรียน“ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านวิชาทฤษฎีครูช่าง
      Author : วันจักร น้อยจันทร์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาYesNo
3-สถานะทางความรู้ว่าด้วยกำเนิดการปกครองท้องถิ่นไทย: พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับแนวพระราชดำริด้านการปกครองท้องถิ่น
      Author : ณัฐพล ใจจริง (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สังคมYesNo
4-Assessment Model of Research Promotion Process For Local Development of Rajabhat Universities
      Author : Mrs.ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์
ศึกษาYesNo
5-A Development of Effective Curriculum Administration Model for Large-sized Secondary Schools in the Upper North-eastern Region การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
      Author : Mrs.รัตนา คำเพชรดี
ศึกษาYesNo
7-พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      Author : Missนฤมล ตีระพัฒนเกียรติ
มนุษย์YesNo
8-องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของสหกรณ์
      Author : Mr.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
มนุษย์YesNo
9-โบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษา “เมืองดงละคร” อำเภอดงละคร จังหวัดนครนายก
      Author : Missนางสาวอิมธิรา อ่อนคำ
มนุษย์YesNo
10-รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคที่ควรได้รับในมุมมองผู้บริโภคไทยรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      Author : Missjutaporn kanwatchana
สังคมYesNo
11-ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงองค์การกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
      Author : Missขลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย
สังคมYesNo
12-ส่วนประสมและตำแหน่งผลิตภัณฑ์บริการสอนมวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
      Author : Assist. Prof. Dr.ผศ.ดร.ธัมมามนตร์ คุณรัตนาภณ์
สังคมYesNo
14-ปัจจัยส่วนบุคคลและความฉลาดทางจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
      Author : ภัทราวดี มากมี
สังคมYesNo
15-การสังเคราะห์โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่างง่ายและรวดเร็ว จากเปลือกหอยทราย
      Author : Mrs.warunthip chatjutamanee
ศึกษาYesNo
16-การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
      Author : ภัทราวดี มากมี
ศึกษาYesNo
17-Administration for Honor Programs Promotion of the Royal Thai Army Radio and Television
      Author : Mr.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์
สังคมYesNo
18-ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน ในอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
      Author : อุษา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สังคมYesNo
19-วิธีการแสดงและนาฏยลักษณ์บทบาทสมิงนครอินทร์ ในละครพันทางเรื่องราชาธิราช
      Author : Mr.ภุมรินทร์ มณีวงษ์
ศิลปYesNo
20-ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน ในอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
      Author : Missอุษา อมรรัชยาวิจารณ์
สังคมYesNo
21-นาฏยประดิษฐ์ ชุดมาหยารัศมี สการะวาตีแต่งตัว (ทางชวา)
      Author : Missนางสาวสุภิศา แสงอาวุธ
ศิลปYesNo
22-รูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย
      Author : Assist. Prof.Natthaphorn Chaiprasert Chaiprasert
สังคมYesNo
23-ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม ของระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      Author : Missปุญชรัสมิ์ วังน้อย
ศึกษาYesNo
24-พฤติกรรมการลดต้นทุนและการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน : กรณีศึกษาสำนักงานและชุมชนคลองโยง ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
      Author : Mr.ธันย์ ชัยทร
YesNo
25-ความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงพลวัตกับความสำเร็จของธุรกิจอาหารแปรรูปของไทย
      Author : Mr.กรธวัฒน์ สกลคฤหเดช
สังคมYesNo
26-การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาความสามารถในการทำวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
      Author : Missนวรินทร์ ตาก้อนทอง
ศึกษาYesNo
27-องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตรสู่ความสำเร็จ
      Author : วัชรินทร์ อินทพรหม (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สังคมYesNo
28-รูปแบบการตลาดในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตในประเทศไทย(ยกเลิกบทความระหว่างการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ)
      Author : นางสาวรสกร พรอภิรักษ์ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNo
29-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตหนองแขม
      Author : Mrs.Udom Somboonpol
สังคมYesNo
30-ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
      Author : Assoc. Prof.ปราณี ตันประยูร
สังคมYesNo
31-ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนเร่ร่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 LEGAL PROBLEMS ON THE PROTECTION OF HOMELESSNESS UNDER THE VAGRANT PROTECTION ACT B.E. 2557
      Author : Misssudarut kaewgumnerd
สังคมNoNo
32-ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนเร่ร่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 LEGAL PROBLEMS ON THE PROTECTION OF HOMELESSNESS UNDER THE VAGRANT PROTECTION ACT B.E. 2557
      Author : Misssudarut kaewgumnerd
สังคมYesNo
33-พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
      Author : Mr.นิสัย จันทร์เกตุ
มนุษย์YesNo
34-การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เชิงปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม วิชาระบบฐานข้อมูล สำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
      Author : Missพรพรรณ แสงแก้ว
ศึกษาYesNo
35-บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการเก็บพยานหลักฐาน กรณีศึกษา: โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
      Author : Mrs.อำภารัตน์ อ่อนเปรี้ยว อ่อนเปรี้ยว
สังคมYesNo
36-การศึกษาปัญหาสถาบันทางสังคม ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
      Author : กฤษยา มะแอ (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สังคมYesNo
37-ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
      Author : นางสาวมาลาตี หงษ์แก้ว
สังคมYesNo
38-ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
      Author : Mr.ไพฑูรย์ บุญปัน
YesNo
39-สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
      Author : สุจิตรา พันธศรี (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศึกษาYesNo
40-ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
      Author : Mr.ไพฑูรย์ บุญปัน
ศึกษาYesNo
41-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรม
      Author : Missณัฐวรรณ คงประเสริฐ
NoNo
42-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : Missณัฐวรรณ คงประเสริฐ
มนุษย์NoNo
43-ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      Author : Missณัฐวรรณ คงประเสริฐ
มนุษย์YesNo
44-กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำจันทบูร
      Author : นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้า (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
ศิลปYesNo
45-ส่งบทความประชุมวิชาการระดับชาติ ปี ๒๕๕๙
      Author : Missเอมอร พิพัฒน์วัฒนะโยธิน
สังคมYesNo
46-ฑ-มณโฑ จากพจนานุกรมไทย 10 ฉบับ
      Author : Missกมลชนก ธรรมมิกะ
มนุษย์YesNo
47-การตัดสินใจลงทุนซื้อหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร
      Author : Missอรอุมา อาจปักษา
สังคมYesNo
48-การออกแบบเครื่องเรือนเซรามิกระบบโมดูลาร์เพื่อตอบสนองรสนิยมผู้พักอาศัยในอาคารชุด
      Author : Mr.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
ศิลปYesNo
51-มาตรการทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบการตั้งข้อกล่าวหา ของพนักงานสอบสวนโดยพนักงานอัยการ
      Author : Mr.วัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่
สังคมYesNo
52-การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกลือสปาเพื่อสุขภาพบ้านโนนธงชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
      Author : Assist. Prof.วราพร กรีเทพ
สังคมYesNo
53-การศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าของผู้บริโภคสูงอายุไทย
      Author : Dr.วัชราธร เพ็ญศศิธร
มนุษย์YesNo
54-ปัจจัยความสำเร็จของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อคุณภาพนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา
      Author : Assist. Prof. Dr.เฉลิมพล มีชัย
ศึกษาYesNo
55-สภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษา กับความเป็นองค์กร ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
      Author : Assoc. Prof.kosoom Saichai
ศึกษาYesNo
56-ธรรมาภิบาลแนวพุทธ:กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
      Author : Missวนิดา ชุมนุม
สังคมYesNo
57-พฤติกรรมสุขภาพของพนักงานศูนย์ธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
      Author : Dr.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
สังคมYesNo
58-การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร ความเชื่อมั่นของลูกค้า และความภักดีของลูกค้าศูนย์รถยนต์ฮอนด้า ในประเทศไทย
      Author : นพดล จิตสกุลชัย
สังคมYesNo
59-แนวทางการพัฒนาเส้นทางเดินเท้าภายในแหล่งท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
      Author : Missวรรณวิษา รัตตพงษ์
สังคมYesNo
60-กรรม : อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่สะท้อนความเชื่อในสังคมไทย
      Author : Mr.เอกพล ดวงศรี
มนุษย์YesNo
61-การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
      Author : Missนีรนาท จุลเนียม
ศึกษาYesNo
62-การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
      Author : Mr.เฉลิมวุฒิ อุตโน
สังคมYesNo
63-ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กับความรู้เรื่องโรคเอดส์ของผู้รับบริการสาธารณสุขในอำเภอเมืองปทุมธานี
      Author : Missมณินทรา สุขประเสริฐ
ศิลปYesNo
64-การพัฒนาทักษะการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง
      Author : phattrapron Chokpaiboon (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNo
65-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
      Author : นางสาวมลฤดี ทับพรม
สังคมYesNo
66-การฟังเสียงร้องนกปรอดหัวโขนของผู้เลี้ยงเพื่อประกวดแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพกลุ่มศรีนครินทร์
      Author : พิชศาล พันธุ์วัฒนา (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
มนุษย์YesNo
67-การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
      Author : Assist. Prof.patravade siriwan
สังคมYesNo
68-เว็บไซต์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
      Author : Dr.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ
สังคมYesNo
69-การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาจีนที่เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
      Author : Mrs.ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์
ศึกษาYesNo
70-ความสุขในการทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกของประเทศไทย
      Author : Missวิภาดา มุกดา
สังคมYesNo
71-ความยืดหยุ่นของแรงงาน การจัดการกำลังคน การลดต้นทุน การจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการบริหารจัดการแรงงานภายนอก ในการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ของกองทัพบก
      Author : Mr.นภดล ศรีตระกูล
สังคมYesNo
72-ความสัมพันธ์ระหว่าง การเข้าออกของแรงงาน การขาดแคลนแรงงานไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว และสหภาพแรงงาน ที่มีผลต่อการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
      Author : Missนภัสสรณ์ สุพัฒน์อัญพร
สังคมYesNo
73-การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Development of Education Administration Strategy through School- base Management to Enhance Quality of in the Primary Schools in the Northeast )
      Author : Assist. Prof. Dr.Chaloemphon Meechai
ศึกษาYesNo
74-
      Author : Missเสาวณิต พูลเพชร
NoNo
75-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอำนวยความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Author : Mr.ศิริวิตญ์ ดอกแก้ว
สังคมYesNo
76-ความเอาใจใส่ของพนักงานโรงแรมบูติค
      Author : Mr.ระชานนท์ ทวีผล
มนุษย์YesNo
77-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอำนวยความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
      Author : Mr.ศิริวิตญ์ ดอกแก้ว
สังคมYesNo
78-วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและพฤติกรรมทางการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตย ของประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
      Author : Assist. Prof. Dr.Chaloemphon Meechai
สังคมYesNo
79-ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      Author : Assist. Prof. Dr.เฉลิมพล มีชัย
สังคมYesNo
80-การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      Author : Assist. Prof. Dr.เฉลิมพล มีชัย
สังคมYesNo
81-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลของนักบัญชีในเขตภาคกลาง
      Author : อุปามา ประพันไพร (ทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" )
สังคมYesNo
82-การใช้นาฏยประดิษฐ์ ชุดพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
      Author : Missนัจกร ผู้ทรงธรรม
ศิลปYesNo
83-ความรุนแรงในครอบครัวที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน: ข้อมูลรอบครึ่งแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
      Author : กันยปริณ ทองสามสี
สังคมYesNo
84-การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด
      Author : Mr.ศราวุธ ทองอากาศ
ศึกษาYesNo
85-การศึกษาบทบาทภาวะผู้นำตามสถานการณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
      Author : Missธัญพร ตันหยัง
ศึกษาYesNo
86-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง เว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missพรพันธุ นวลปรีดา
YesNo
87-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง เว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missพรพันธุ นวลปรีดา
ศึกษาYesNo
88-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง เว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missพรพันธุ นวลปรีดา
YesNo
89-ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง เว็บไซต์ E-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร
      Author : Missพรพันธุ นวลปรีดา
YesNo
90-การเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภูเก็ต
      Author : Mrs.panicha jirasanyansagul
สังคมYesNo
91-การเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดภูเก็ต
      Author : Mrs.panicha jirasanyansagul
สังคมYesNo
92-การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
      Author : Mrs.Petcharat Techathawewon
สังคมYesNo
93-การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
      Author : Mrs.Petcharat Techathawewon
สังคมYesNo
94-การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
      Author : Mrs.Petcharat Techathawewon
สังคมYesNo
95-การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
      Author : Mrs.Petcharat Techathawewon
สังคมYesNo
96-การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
      Author : Mrs.Petcharat Techathawewon
สังคมYesNo
97-การศึกษาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
      Author : Mrs.Petcharat Techathawewon
สังคมYesNo

จำนวนทั้งหมด   93   เรื่อง