นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
9 9
7 7
1 1
Days
0 0
3 3
Hours
0 0
0 0
Minutes
1 1
1 1
Seconds

เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เข้าชม

Today7
Yesterday10
This week28
This month382
Wednesday, 24 April 2019 11:30

Who Is Online

Guests : 12 guests online Members : No members online

หัวข้อการประชุม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เปิดรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 

 •            1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                 Humanities and Social Science

 •            2. กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ                                  Economic and Business Administration

 •            3. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์                                         Fine Arts and Creation

 •            4. กลุ่มการศึกษา                                                              Education

 •            5. กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี                                         Engineering

 •            6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                   Science and Technology
                       6.1.วิทยาศาสตร์กายภาพ                                       Physical Sciences
                       6.2.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                         Biological Science
                       6.3.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ              Computer Science
                       6.4.อาหารและโภชนาการ (คหกรรมศาสตร์,อุตสาหกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)    Food and nutrition

 •            7. กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ                  Health Science

 

หมายเหตุ : บทความกลุ่มที่ 1-4

1. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย google scholar ได้

2. มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุ่ม 1 และวารสารร่วมในเครือข่าย

 

หมายเหตุ : กลุ่มที่ 5-7

1. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย google scholar ได้

2. ไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI