course calendar 2017

bannercareerpathedoc

โครงการอบรมทักษะการเขียนแบบประเมินค่างาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

regis

 

posterr2r2017bannerG2

 

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานประจําสู่งานวิจัย

(Routine to Research : R2R) รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

regis