โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจําสู่งานวิจัย รุ่น 2

posterr2r2017bannerG2

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงานประจําสู่งานวิจัย

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ กระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การ วิเคราะห์ สังเคราะห์งานประจํา พัฒนาสู่งานวิจัย R2R

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถออกแบบงานวิจัย กระบวนดําเนินการวิจัย การวิเคราะห์ ข้อมูล และอภิปรายผลสรุปผลงานวิจัยได้

เป้าหมาย

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 50 คน

วิทยากร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา

ระยะเวลาการอบรม       ระหว่างวันที่ 27 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

สถานที่

ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร

regis